Båtens identifieringsnummer - WIN, CIN och HIN-koderna

Båtens identifieringsnummer berättar bl.a. båtens modell, årsmodell och tillverkningsår. Officiellt använder man förkortningen WIN om identifieringsnumret.

Cross identifieringsnummer

Cross-båtarnas indentifieringsnummer finner man på båtens akterspegel. Från identifieringsnummern kan man lätt försäkra sig om också en äldre båts tillverkningsår och årsmodell.

Nuförtiden benämns identifieringsnummern WIN (Watercraft Identification Number = vattenfarkostens identifieringsnummer). Exakt samma sak betyder termerna CIN och HIN som tidigare användes. Identifieringsnummersystemet hör till EU:s fritidsbåtdirektiv och har använts från och med år 1998.

Om det i den egna båtens akterspegel finns inristat FI-YAM28010K708, så kan man ur teckenserien utläsa följande information:

  • Landbeteckningen FI som inleder identifieringsnummern berättar, att båten tillverkats av eller för ett företag i Finland.
  • YAM är tillverkarens beteckning. Modellåren 2011-2017 var Cross-båtarnas beteckning FI-FNX i enlighet med Cross-båtarnas dåtida tillverkare Fenix Marin Oy.
  • Därefter följer i identifieringsnummern ett serienummer som särskiljer varje båt, som inleds med en nummer vilken avslöjar Cross-modellen. I detta serienummer finns tecken 28, som säger att det är fråga om Cross 54 BR.
  • De följande tre siffrorna anger båtens serienummer, i detta fall har båten varit nummer 10 i tillverkningsordningen.
  • Serienumrets följande bokstav berättar tillverkningsmånaden. Månaderna är bokstaverade från A framåt, så bokstavskoden K avslöjar att båten är tillverkad i november.
  • Numret som följer efter tillverkningsmånaden berättar tillverkningsåret. Här berättar nummer 7 att båten är tillverkad år 2007.
  • De två sista tecknen avslöjar årsmodellen, båtens modellår är alltså 2008.

Produktionsantalet av de enskilda båtmodellerna kan man ej utläsa ur serienumret, ty numreringen har kunna ändrats till exempel vid månadsskiftet.

FI-YAM28010K708

FI-    Landbeteckning
YAM    Tillverkarens kod
28    Modelnumret
10    Båtens serienumbret
K    Tillverkningsmånad (K=november)
7    Tillverkningsår (2007)
08    Årsmodell (2008)

Identifieringsnummer för Cross-modeller

Identifieringsnummer för Cross-modeller som nu är i produktion

Cross 49 BR  04
Cross 54 BR 28
Cross 57 BR  12
Cross 62 BR 35
Cross 64 BR 18
Cross 75 BR 46

Äldre båtmodellers identifieringsnummer

Cross 46 SC 29
Cross 53 BR   07
Cross 53 CC 08
Cross 60 C  21
Cross 61 CC  15
Cross 63 BR  17
Cross 75 BR ->2020  19