Integritetspolicy

Yamaha Motor Europe N.V. med filialer och relaterade koncernbolag (benämns gemensamt och enskilt ”Yamaha Motor Europe”) respekterar alla kunders och webbplatsbesökares integritet och kommer att hantera dina personuppgifter med största omsorg. Denna Integritetspolicy utgör en integrerad del av vår rättsliga förklaring [https://www.yamaha-motor.eu/se/privacy/rattslig-forklaring.aspx] och är Yamaha Motor Europes integritetspolicy för (de lösenordsskyddade sidorna på) alla relaterade företagswebbplatser för Yamaha Motor Europes koncernbolag, som är länkade till en av Webbplatserna (benämns gemensamt ”Webbplatserna” och enskilt ”Webbplatsen”).
Med avseende på behandlingen av Personuppgifter hos Yamaha Motor Europe N.V. och/eller någon av dess filialer är det Yamaha Motor Europe N.V. som är personuppgiftsansvarig enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vid eventuella frågor, klagomål eller begäranden avseende den personuppgiftsbehandling som utförs av Yamaha Motor Europe N.V. och/eller någon av dess filialer kan du vända dig direkt till Yamaha Motor Europe N.V. Kontaktuppgifter för Yamaha Motor Europe N.V. hittar du på Webbplatserna.

1 Personuppgifter
I denna Integritetspolicy avses med ”Personuppgifter” all information som kan identifiera dig som person, vilket bland annat kan vara upplysningar om förnamn, efternamn, adress, telefonnummer (inklusive mobilnummer), e-postadress, ålder, födelsedatum, kön, yrke, data och detaljer om produkter, produktpreferenser, kundnöjdhet, språk, körvana och annan information som tydligt anges i samband med att uppgifterna samlas in.

2 Interaktiva Delar
I denna Integritetspolicy avses med ”Interaktiva Delar” alla delar av Webbplatserna där du kan kommunicera via Webbplatserna med andra webbplatsbesökare och/eller med Yamaha Motor Europe, till exempel forum, klubbar, undersökningar, e-post och liknande.

3 Direktmarknadsföring
I denna Integritetspolicy avses med ”Direktmarknadsföring” all direkt kommunikation mellan Yamaha Motor Europe och dig i syfte att ge information om produkter eller tjänster, skapa en kundprofil och tillhandahålla personlig kundservice.

4 Vår Integritetspolicy reglerar behandlingen av dina Personuppgifter, vilket bland annat innebär att samla in, använda, bevara och skydda den information du lämnar till oss och/eller som vi samlar in från dig. Det är Yamaha Motor Europes policy att endast använda dina Personuppgifter i följande uttryckliga syften:

• utföra och tillhandahålla Yamaha Motor Europes produkter och tjänster, bland annat hantera garantiärenden
• svara på förfrågningar och begäranden
• skicka meddelanden och material som kan vara av intresse för dig (såsom nyhetsbrev, broschyrer och andra utskick)
• utföra analyser och skicka erbjudanden i direktmarknadsföringssyfte
• skydda säkerheten på vår Webbplats, bland annat genom åtkomstkontroll och förbättringar
• utföra interna utvärderingar av Yamaha Motor Europes produkter och tjänster
• införskaffa kunskap för att höja kvaliteten och förbättra vårt erbjudande
• genomföra marknadsundersökningar och andra analyser för att höja kvaliteten och förbättra vårt erbjudande
• använda Personuppgifter i andra syften som tydligt anges vid tidpunkten för insamlingen.

5 Det är Yamaha Motor Europes policy att endast behålla dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla dessa syften. Personuppgifter lagras under en viss period efter att en tjänst har tillhandahållits eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade förpliktelser.

6 Dina Personuppgifter kommer inte att användas i direktmarknadsföringssyfte utan att du först har gett ditt samtycke till det. Detta är något du kan välja i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss. Vi ansvarar inte heller för, eller övervakar, rekommenderar eller har någon kontroll över, utomstående parters applikationer, webbplatser och tjänster som används på våra Webbplatser, till exempel sociala medieplattformar (som Facebook) som du kan använda för att skapa ett konto och logga in på våra Webbplatser, inklusive deras noggrannhet, tillgänglighet, funktioner och tillämpliga villkor och policyer, däribland deras policyer för integritetsskydd och användning av cookies. Om du har frågor om de metoder och policyer som utomstående parter tillämpar ber vi dig granska deras villkor och policyer och kontakta dem.

7 Du ger ditt samtycke frivilligt och kan när som helst dra tillbaka det. Om du återkallar ditt samtycke till att vi får använda de Personuppgifter du lämnat till oss kommer vi att göra vårt yttersta för att ta bort alla sådana uppgifter från våra databaser, men att du drar tillbaka ditt samtycke gör inte vår användning av dina Personuppgifter före din återkallelse olaglig. Du kan dra tillbaka ditt samtycke via självservicen (till exempel kontosidan eller kundportalen) eller via adressen eller e-postadressen nedan.

8 Vi har ett nära samarbete med vissa utomstående parter, till exempel andra bolag inom Yamaha Motor-koncernen, noga utvalda affärspartner och underleverantörer som alla är auktoriserade. Dessa kan förse oss med information om dig.

9 Yamaha Motor Europe varken säljer, hyr ut eller sprider dina Personuppgifter på annat sätt till utomstående parter utöver vad som krävs för att Yamaha Motor Europe ska kunna tillhandahålla de tjänster för vilka informationen frivilligt har lämnats. Vi kan dela dina Personuppgifter med andra inom vår koncern och auktoriserade utomstående parter som utför arbete åt Yamaha Motor Europe. Vi kommer dock inte att använda eller dela dina Personuppgifter i något annat syfte utan att först ha informerat dig. Personuppgifter kan behandlas för Yamaha Motor Europes räkning av våra filialer och koncernbolag och andra utomstående parter med vilka Yamaha Motor Europe har ingått lämpliga avtal för att säkerställa att tillämplig dataskyddslagstiftning följs. Du kan välja att skapa konto hos oss och logga in på våra Webbplatser genom att använda din sociala medieprofil, till exempel Facebook eller Google+. Om du använder detta alternativ kommer vi att tillsammans med ett konto-ID behandla ditt namn och din e-postadress från din sociala medieprofil för att validera och autentisera dina konto- och inloggningsuppgifter, för att automatiskt fylla i dina kontouppgifter och göra det möjligt för dig att använda alla funktioner på våra Webbplatser. Du kan när som helst ta bort hela ditt konto via vår Webbplats [https://accounts.yamaha-motor.eu/] eller ta bort denna behörighet via din profil på din sociala medieleverantörs webbplats. Mer information om sekretessinställningarna för din sociala medieprofil och hur du kan återkalla behörigheten hittar du på din sociala medieleverantörs webbplats (se här [https://www.facebook.com/help/262314300536014/] om du använder Facebook och här [https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en] om du använder Google+). Observera att när du använder din sociala medieprofil kommer också din sociala medieleverantör att behandla dina personuppgifter, bland annat information om din åtkomst till våra Webbplatser och/eller appar. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för utomstående sociala medieleverantörers behandling av dina personuppgifter. Facebooks datapolicy hittar du här [https://www.facebook.com/about/privacy/] och Googles sekretesspolicy hittar du här [https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en].
Webbplatserna innehåller länkar till webbplatser som kontrolleras av och webbsidor som underhålls av oberoende utomstående parter. Yamaha Motor Europe har ingen kontroll över hur information som lämnas till utomstående parter används. All sådan information regleras av respektive parts egen integritetspolicy.

10 Yamaha Motor Europe använder konventionell teknik för att skydda dina Personuppgifter mot olaglig användning. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter. Om partner till Yamaha Motor Europe ska genomföra en del av eller hela webbenkäter för Yamaha Motor Europe har Yamaha Motor Europe ingått avtal med dessa partner om att dina Personuppgifter ska hanteras med samma strikta sekretessnivå. Lagringen och överföringen av dina personuppgifter via internet skyddas med uppdaterad konventionell teknik.

11 De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Om detta sker måste dina Personuppgifter enligt lag skyddas med samma säkerhetsnivå som den skulle göra inom EES. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen anses nödvändiga för att säkerställa att dina Personuppgifter skyddas och hanteras enligt denna Integritetspolicy och enligt alla tillämplig lagar, bland annat genom att avtala om standardklausuler som är godkända av EU-kommissionen. Du kan kontakta oss om du vill veta mer om vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda din information i detta avseende.

12 Om vi ber om samtycke till behandling av personuppgifter får personer under 16 år endast lämna sina Personuppgifter med tillåtelse av vårdnadshavaren (till exempel en förälder).

13 Vi kan använda cookies. Cookies är filer eller information som kan sparas på din dators hårddisk när du besöker vår Webbplats. Vi använder cookies som ett verktyg för att anpassa din upplevelse så att den bättre motsvarar dina intressen och preferenser eller för att göra det enklare för dig att logga in och använda våra tjänster. Standardsinställningen i de flesta webbläsare är att alla cookies accepteras. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din dator så att alla cookies nekas eller så att du får ett meddelande varje gång en cookie kommer att sparas. Om du inte tillåter någon användning av cookies kan vår möjlighet att ge dig personligt anpassade tjänster bli begränsad. Cookies kan inte och kommer inte att användas för att samla in en svarande persons e-postadress, hämta information från hårddisken eller komma åt konfidentiell eller känslig information om personer. Dessutom kan en webbplats bara läsa sina egna cookies.

14 Om du väljer att delta i våra undersökningar vill vi gärna att du ger oss tillåtelse att kontakta dig senare i andra undersökningssyften, till exempel för att höra vad du tycker om nya produkter och funktioner. Om du ger oss tillåtelse till detta, vilket du har möjlighet att göra i de flesta frågeformulär, kan vi kontakta dig via e-post eller telefon efter undersökningen.

15 Vi fattar inga beslut (som har någon rättslig verkan eller andra liknande konsekvenser) baserat på automatiserad behandling, som bland annat profilering, utan att först ha inhämtat ditt uttryckliga samtycke.

16 För att ett avtal över huvud taget ska kunna ingås, fullgöras och vara lagenligt kan Personuppgifter krävas. Om du inte kan uppge nödvändig information för detta kommer vi inte att kunna tillhandahålla Yamaha Motor-koncernens tjänster.

17 Som registrerad har du vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina Personuppgifter. Du kan
• begära att få tillgång till de Personuppgifter vi har om dig
• begära att vi korrigerar eller kompletterar dina Personuppgifter om du tror att de Personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga
• begära att vi raderar vissa av dina Personuppgifter
• begära att vi begränsar vår behandling av dina Personuppgifter
• invända mot vår behandling av dina Personuppgifter.

Vid eventuella frågor eller klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter kan du kontakta oss genom att skriva till:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Nederländerna

Om dina Personuppgifter ändras (till exempel ditt postnummer, din e-postadress eller ditt telefonnummer) eller om vi har felaktig information om dig kommer vi att göra vårt yttersta för att korrigera, uppdatera eller ta bort dina Personuppgifter i vår databas. Om du inte längre vill bli kontaktad av oss kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av dina Personuppgifter. När du kontaktar oss är det viktigt att du ger oss exakta uppgifter om ditt namn, din adress, din e-postadress och/eller dina telefonnummer för att vara säker på att vi hanterar din förfrågan på korrekt sätt.

Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud. Vårt personuppgiftsombud tar emot dina frågor och klagomål och informerar dig om hur vi kommer att hantera dem. Använd följande kontaktuppgifter:
E-post: dpo@yamaha-motor.nl

18 När det gäller behandlingen av Personuppgifter om enskilda individer kan du även inge klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd (Datainspektionen).

19 Yamaha Motor Europe förbehåller sig rätten att efter eget val och när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar i denna Integritetspolicy.

Senaste uppdaterad: 25/04/2018